Fotnoter och källor till Klimat-CBT

 

 Fotnot I: Boken ”Sex grader, vår framtid på en varmare jord” beskrivs under Källor.


 Fotnot II: “Greenhouse Development Rights” beskrivs under Källor.

 

 Fotnot III: Boken ”Sustainable Energy – without the hot air” beskrivs under Källor.


 Fotnot IV: Sammanfattningarna av boken ”Sex grader” på svenska bygger på en text av Anne Fant Ekman. Texten finns i sin helhet på:
http://www.dinlokaltidning.se/index.php?id=30,376,0,0,1,0
 Se Fotnot I för mer info om boken ”Sex grader, vår framtid på en varmare jord” av Mark Lynas


 Fotnot V: 500 miljarder ton kol i tundran delat med 7 miljarder ton kol som människan släpper ut per år:
 http://www.reuters.com/article/idUSL1076886120070918


 Fotnot VI: Ungefär hälften av regnskogens torra biomassa är kol: http://adsabs.harvard.edu/abs/1993JGR....9816733F


 Fotnot VII: 311 ton biomassa per hektar består till 50% av kol som till 28% frigörs som koldioxid då regnskogen bränns:
 http://adsabs.harvard.edu/abs/1993JGR....9816733F
 Det betyder att 42 ton kol (eller ca 130 ton koldioxid) frigörs per hektar. D.v.s. att drygt 160 miljoner hektar behöver brinna för att komma upp i motsvarande människans utsläpp på 7 miljarder ton kol enligt:
 http://www.reuters.com/article/idUSL1076886120070918


 Fotnot VIII: Om metanhydrat: http://en.wikipedia.org/wiki/Methane_clathrate


 Fotnot IX: Mängd metanhydrat som släpps ut vid 3 graders uppvärmning: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V61-4DH2DBD-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3bd3a77d509acc1f52d6d27482162970


 Fotnot XII: Värden från kapitel 15 ”Stuff” i ”Sustainable Energy – without the hot air” (Se fotnot III), om inget annat anges.


 Fotnot X: Utsläpp av koldioxid över tiden för alla länder:
 http://www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met=en_atm_co2e_pc&tdim=true&tstart=-315619200000&tunit=Y&tlen=45


 Fotnot XIII: Värden från naturvårdsverkets rapport 5903 ”Konsumtionens klimatpåverkan”:
 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5903-3.pdf


 Fotnot XI: 247 miljoner tonkilometer flygfrakt enligt: 
 http://www.sika-institute.se/Doclib/2009/Statistik/ss2009_9_webb.pdf
 1,62 kWh per ton-km flygfrakt enligt figure 15.8  i ”Sustainable Energy – without the hot air” (Se fotnot III)


Fotnot XIV: Enligt naturvårdsverket så står offentlig sektor för knappt 20% av de koldioxidutsläpp som orsakas av svensk konsumtion: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5903-3.pdf Figur 3


Fotnot XV: I avhandlingen bedöms att om denna potential utnyttjas skulle den årliga biomasseanvändningen kunna öka från dagens ca 70 TWh till cirka 200 TWh. Den ökade mängden biomassa i dessa potentialberäkningar består till ungefär lika del av skogsavfall och energigrödor, främst energiskog (Salix). För att ett ökat uttag av energi från skogsavfall skall vara förenligt med andra miljömål är det viktigt att näring återförs till skogen, att döda träd och en viss mängd skogsavfall lämnas kvar i skogen och att särskilt viktiga områden för biodiversiteten undantas från skogsbruk:
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=29273

 


 

 

 

Make a free website with Yola